กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนางรจนา ชูสกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามน.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางสุนีย์ รอดจากทุกข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาตรี ธูปผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางนงนุช พิกุลขาว
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางอพิมพร  แก้วสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายอารีย์ เมฆขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 

alt 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9