กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ที่ตั้ง
     เทศบาล เมืองสมุทรสงครามตั้งอยู่บริเวณใกล้กับชายทะเลปากอ่าวแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างที่เป็นเส้นทางผ่านในการลงสู่ภาคใต้ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนธนบุรี-ปากท่อ หรือถนนพระราม 2

อาณาเขต
     เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้ายหาด, ต.บ้านปรก, ต.ลาดใหญ่
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางจะเกร็ง และ ต.แหลมใหญ่
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางแก้ว และ ต.บางจะเกร็ง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แหลมใหญ่ และ ต.ท้ายหาด
     โดยมีการกำหนดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามไว้ดังนี้
     ด้านทิศเหนือ
     ตั้งแต่ หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่กลองฝั่งใต้ ตรงปากคลองลัดจวนฝั่งตะวันออกเส้นเขตเลียบตามริมคลองแม่กลองฝั่งใต้ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายบางแพ-สมุทรสงคราม ฟากเหนือตรงเชิงสะพานข้ามคลองแม่กลอง
     จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางประจันต์ฝั่งตะวันออก
     จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคลองบางประจันต์ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปากคลองแม่กลองบางประจันต์ 880 เมตร
     จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดสายสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ฟากตะวันออกตรง กม. 1.640
     จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟตรง กม.32.320

     ด้านทิศตะวันออก
    จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมทางรถไฟไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรง กม. 32.640
    จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางแก้ว ฝั่งตะวันออก ห่างจากทางรถไฟตรง กม.32.940 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 400 เมตร
     จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดประทับฝั่งตะวันตก
     จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดประทับฝั่งตะวันตกห่างจากริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวัน ออก 1.400 เมตร
     จากหลักเขตที่ 10 เลียบตามริมคลองลัดประทับฝั่งตะวันตกและคลองบางจะเกร็งฝั่งตะวันตกไปทางทิศ ใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางจะเกร็งฝั่งตะวันตก

     ด้านทิศใต้
     จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขต ที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก ห่างจากปากคลองบางจะเกร็งฝั่งตะวันตก 350 เมตร
     จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองมาบลัดฝั่งเหนือ
     จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามริมคลองมาบลัดฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามปากคลองยายหลงฝั่งตะวันตก

     ด้านทิศตะวันตก
     จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นตรงางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดสายปากท่อ – สมุทรสงคราม ตรง กม. 1.480 ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด สายปากท่อ – สมุทรสงคราม ตามแนวเส้นตั้งฉาก 200 เมตร
     จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นโค้งขนานไปกับทางหลวงจังหวัดสายปากท่อ – สมุทรสงคราม ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด สายปากท่อ – สมุทรสงคราม ตรง กม.0.640 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 200 เมตร
     จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก ตรงมุมเขตวัดพวงมาลัยด้านตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร
     จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกตรงมุมเขตวัดพวงมาลัยด้านตะวันตก
     จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก ตรงปากคลองลัดจวนฝั่งตะวันออก
     จากหลักเขตที่ 19 เลียบตามริมคลองลัดจวนฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศ
     เทศบาล เมืองสมุทรสงครามมีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านกลางเขตเทศบาล โดยแม่น้ำแม่กลองเริ่มต้นจากจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านจังหวัดราชบุรีและไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณปากอ่าวแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งบริเวณนี้มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เนื่องจาก มีการทำการประมงน้ำกร่อย ประมงชายฝั่งทะเล รวมทั้งการทำนาเกลือ และนากุ้ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นจำนวนมาก


เขตการปกครอง
     เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีเขตการปกครองจำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลแม่กลอง

ลักษณะภูมิอากาศ
     เนื่องจากเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ส่งผลให้ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
        ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน
        ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงทำให้อากาศไม่หนาวจัด และจะมีช่วงระยะเวลาของฤดูหนาวเพียงช่วงระยะเวลาสั้น
        ฤดูร้อน    เริ่มเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะมีอุณหภูมิไม่สูงมากนัก และอากาศจะไม่ร้อนจัด จะมีอากาศชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา

จำนวนประชากร โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9