TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม หัวข้อ วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยที่ถูกต้อง ,เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ,เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนัญชัย แก้วพันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมจำนวน ๓๙ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
altaltaltalt

 


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.