กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทม.สมุทรสงคราม

บุคลากรกองสาธารณสุขนางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
งานธุรการ  
alt  นางสาวพิมพ์ลภัส วงศ์อักษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
alt  นางสาวอุไรรัตน์  พลวราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
alt  นางสุทธดา หงอกพิลัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
alt  นางสาวชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
งานรักษาความสะอาด  
alt  
   
งานสัตวแพทย์  
alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน สัตวแพทย์ชำนาญงาน
   
งานส่งเสริมสุขภาพ  
altนางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
altนางสุภาพ วงศ์อนันต์ศักดิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

   
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
altนางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
   
   
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
alt นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

alt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9