กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทม.สมุทรสงคราม

บุคลากรกองสาธารณสุขนางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
alt หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
   
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
alt  นางสุทธดา หงอกพิลัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
alt  นางสาวกัญญาพร นุ่มวัด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
   
งานส่งเสริมสาธารณสุข  
alt นางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
alt นางสาวเสาวณีย์ ช่อชูศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt นางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt  พยาบาลเทคนิค
alt นางสาวชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ
alt นักวิชาการสุขภิบาล
   
   
งานป้องกันและควบคุมโรค  
alt นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน
   
   
งานบริหารทั่วไป  
alt  นางสาวพิมพ์ลภัส วงศ์อักษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
alt เจ้าพนักงานธุรการ
    

alt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9