กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนายศุภโชค อินทรเรือง
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

 


น.ส.ดวงรัตน์  แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางปาริชาติ  เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุสรณ์  สุขแล้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์
และงบประมาณ
 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 

นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  

นายธนพนธ์  แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอารีย์ เมฆขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

alt โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9