กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนางรจนา ชูสกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามน.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

นางสมใจ  พันพัว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

นางสาวธันยรัตน์ ทองเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์
และงบประมาณ
นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางดรุณี เมธีวรเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางอพิมพร  แก้วสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  

นายอารีย์ เมฆขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล


 
alt โทร. 034-766421

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9