กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘

PDF พิมพ์ อีเมล
     ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาสใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ แนบท้ายประกาศนี้

    alt
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9