กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

PDF พิมพ์ อีเมล
     ตามที่สภาเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งแจ้งตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๔/๑๐๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) นายกเทศมนตรีจึงลงนามใช้บังคับเป็นเทสบัยยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
alt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9