กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:57 น.
     ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

     บัดนี้ประธานสภาเทศบาล ได้พิจารณากำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
                                                                                    นายธีรฉัตร์  ไทยเจริย
                                                                          ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt
    

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9