TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 168
242 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 400
243 ประกาศ สนง.คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ ๒๙ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้ามะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือพืชผักชนิดอื่น 245
244 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 320
245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 286
246 มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๓ 273
247 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 330
248 โครงการคนละครึ่ง 306
249 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 162
250 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 437
251 ประกาศเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนในวันเสาร์ 408
252 ประกาศเรื่อง ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 241
253 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 176
254 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 171
255 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ 355
256 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ 532
257 ประกาศอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) 398
258 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ 720
259 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา 365
260 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 327
261 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 170
262 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ 313
263 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ 417
264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ 412
265 ฐานข้อมูลการสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 64
266 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ"ทำดีได้...ไม่ต้องเดี๋ยว"ระดับจังหวัด 448
267 ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 261
268 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ 281
269 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 176
270 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ 674

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.