TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 509
242 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ 2276
243 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 628
244 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 631
245 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 765
246 ประกาศการใช้สนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ราชพงษ์) 599
247 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 684
248 ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 559
249 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 533
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 609
251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 715
252 ประกาศแบบคำขออนุญาติทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 568
253 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย 538
254 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 909
255 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องศิทธิของผู้เสียหาย รู้สิทธิ ใช้สิทธิ เข้าถึงสิทธิทางศาล 568
256 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว 1210
257 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกันตัวโดยมีผู้กำกับดูแล 654
258 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร 566
259 เทศบาลเมืองชุมพร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 867
260 สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 747
261 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ 534
262 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 807
263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 776
264 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 981
265 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 488
266 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 441
267 ข้อมูลงานบริการ e-Service ของหน่วยงานระดับจังหวัด 697
268 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 1434
269 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 563
270 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION 659


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.