TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 465
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 400
63 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ 342
64 ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 252
65 ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา และเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 156
66 ตารางการดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 384
67 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 242
68 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่องานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 337
69 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม 490
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ 317
71 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 470
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ 372
73 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 341
74 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๖ 322
75 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 332
76 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในการทำความสะอาดและตัดหญ้าถนนและซอยสาธารณะ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 464
77 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงประเภทวิชาการ 447
78 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 319
79 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 315
80 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ 398
81 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ 448
82 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 219
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ 429
84 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 330
85 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 367
86 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ ๔๕๑-๔๖๔/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 248
87 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาทูแม่กลอง ทะเบียนเลขที่ สข ๖๖๑๐๐๒๐๗ 262
88 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 381
89 มหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน 271
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ 401


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.