TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 รายงานผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 142
62 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ 239
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 254
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 274
65 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 274
66 ประกาศเรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 141
67 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 44
68 ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 175
69 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 380
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ 216
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ 184
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๘ 239
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘ 228
74 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 181
75 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ 269
76 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.๒๕๖๕ 237
77 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘ 308
78 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 55
79 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 54
80 แบบคำร้องขอติดตั้งเสียงตามสายไร้สาย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 215
81 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 220
82 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 195
83 เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 156
84 มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 194
85 รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ 209
86 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ 231
87 บริษัทไปรษณีย์ไทย ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี ๒๕๖๔ 184
88 คู่มือประชาชน"พลเมืองคุณภาพ" โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 400
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ 236
90 ยกเลิกประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 183

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.