TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

มติ ก.ท.จ.

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 22
2 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 21
3 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 21
4 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 44
5 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่าค่าตอบแทน การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๖ 39
6 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 61
7 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 70
8 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 79
9 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ 84
10 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖ 83

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.