การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs ประชารัฐ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

พิมพ์
   วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 เวลา 15:25 น.

     นายธนธัส ขุนนุช รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Cluster) ของจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพดำเนินการดังกล่าว สำหรับวันที่ ๒๙ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

alt