แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
     ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคณะกรรมการพัมนาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

     อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนพัฒนาเทศบาล แนบท้ายประกาศนี้
alt