แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘

พิมพ์
     ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาสใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ แนบท้ายประกาศนี้

    alt