รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พิมพ์
   วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 09:12 น.

รายงานการประชุมสภา