พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs ประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:27 น.

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีนายเผด็จ บุญทรง  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt