โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

พิมพ์
   วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:45 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีตัวแทนเยาวชนในเขตเทศบาล รวมทั้งผู้นำชุมชน ในด้านต่างๆของเทศบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆ ให้กับเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

alt