กิจกรรมลงแขกลงคลอง บริเวณคลองบางแก้ว

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:24 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการพัฒนา หลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชุมชนชุมสายและชุมชนป้อมแก้ว พื้นที่เป้าหมายพัฒนาคือคลองบางแก้ว ระหว่าง ๒ ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดกอจากและเก็บขยะที่คลองบางแก้ว บริเวณหลังโบสถ์วัดป้อมแก้ว ตัดต้นจากและต้นลำพู จากนั้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค.๒๕๖๒ จะใช้อวนล้อมขยะในคลองบางแก้ว บริเวณสะพานถนนบายพาสหลังโรงเรียนอนุบาล

alt