กิจกรรมอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 13:27 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งกองสาธารณสุขได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนเพื่อรับรองมาตรฐานของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย โดยกำหนดแผนดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร จากนั้นจะดำเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

alt