โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 13:30 น.

นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา(กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่าย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำหลักคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ต่อไป

alt