โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
   วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:37 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการนี้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนหาแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและเทคโนโลยี โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๕ แห่ง และโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

alt