โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์)

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:00 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกลวิธีในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน และให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน และกลุ่มองค์กรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลได้เดินรณรงค์ "เคาะประตูบ้านรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก" โดยใช้มาตรการ ๕ป. ๑ข. ปราบยุงลาย ได้แก่ "ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ และขัดล้างไข่ยุงลาย"

alt