โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:09 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช),เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการและเอกสารในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้งนี้ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt