โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง"หน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย"

พิมพ์
   วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 15:00 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง"หน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย" ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย ,เพื่อเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตามกฎหมาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายโกศล สิงหนาท ผอ.กองนิติการและบังคับคดี กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครและนายปฏิญญา แสงนิล นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดี ๒ กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

alt