การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 15:57 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน และมีความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณในปี ๒๕๖๓

alt