มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ๑๔ ชุมชน

พิมพ์
   วันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 เวลา 14:18 น.

ด้วยมูลนิธิสว่างเบญจธรรม ได้จัดสรรถุงยังชีพให้กับเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ทั้ง ๑๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วันนี้นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานกองสวัสดิการสังคม และตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในพื้นที่ ๗ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดหลังบ้าน,ชุมชนวัดใหญ่,ชุมชนเอกชัย,ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์,ชุมชนวัดป้อมแก้ว,ชุมชนตลาดและชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

alt