โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สายน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พิมพ์
   วันพุธที่ 22 กันยายน 2021 เวลา 15:40 น.

นายเกียรติกุล บุญพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสมุทรสงครามรับประกาศเกียรติบัตร จากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา คลองบางประจันต์ ผ่านเกณฑ์การประเมินคลองสวยน้ำใส ระดับดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สายน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt