การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 เวลา 15:43 น.

alt