พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:20 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธี

alt