การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 15:07 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt