การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:14 น.
     นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt