กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ชุมชนวัดใหญ่

พิมพ์
     กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการขยะแลกไข่ ขยะมีพิษแลกแต้ม และแจกน้ำหมักชีวภาพ โดยมีสมาชิกเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจจากชาวชุมชนวัดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
alt