การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:52 น.

     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมเช่น สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม การไฟฟ้าสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาต่างให้ที่ประชุมทราบ

alt