การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:15 น.

     นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ประธานสภาเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสภาเทศบาลมีมติพิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย

alt