โครงการอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของสตรีกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 14:46 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้การมีส่วนร่วมของสตรีกับการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนให้คณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาว ปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม

alt