การอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2019 เวลา 10:06 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานสารบรรณและกระบวนการบริหารงานเอกสารเพิ่มขึ้น,เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบและเพื่อให้เทศบาลฯมีระบบการบริหารงานเอกสารราชการที่เป็นระบบ ตามมาตรฐานเดียว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt