โครงการอบรมสัมมนาด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:30 น.
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการอบรมสัมมนาด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลด้านการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ๒.เพื่อสร้างความสัมพันธ์สภาพที่ดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๓.เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๔.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การจัดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรและท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาสที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดการอบรม
alt