ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:18 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล.นายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาล นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง "มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดยมีทีมงานครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt