กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:53 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนตลาด ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารและชุมชนวัดป้อมแก้ว

alt