การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกญัตติ โดยมีนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt