กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:07 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนวัดธรรมนิมิตและชุมชนบางจะเกร็ง ๑

alt