การประชุมกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2022 เวลา 15:09 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุม

alt