กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:07 น.
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และกิจกรรมขยะมีพิษแลกสิ่งของ อุปโภค บริโภค และการแจกน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ณ บริเวณปากซอย ๓ ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์
alt