การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 10:37 น.
     นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนายทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
alt