คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนสะพาน๔-วัดพวงมาลัย

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:51 น.

คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ ๒๗๔/๒๕๖๓