รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 15:25 น.

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (amlo.go.th)