การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:25 น.
     เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตามทะเบียนบ้าน ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือเงินบำนาญ สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนำเอกสารดังนี้

-บัตรประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ
-ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ
-สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ (กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)
-สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจอย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทน)
-กรณีคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ
## หรือสอบถามได้ที่ ๐๓๔-๗๑๑๗๐๓,๐๓๔-๗๑๑๓๔๓ ต่อ ๑๘๒-๑๘๓