ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง.เทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบการประเมินครั้งที่ ๒

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 15:02 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม