มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 12:15 น.