หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2022 เวลา 14:46 น.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม